Regulamin korzystania z Usług i Serwisu wirtualnakasafiskalna.com.pl

Regulamin korzystania z Usług i Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Warunki korzystania z Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl

1. Warunki techniczne

2. Warunki formalne

3. Warunki ogólne

IV. Usługi i produkty Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl

1. Zakres usług i produktów Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.

2. Warunki korzystania przez Użytkowników z usług i zakupu produktów

3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.

4. AbonamentV. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl

VI. Reklamacje

VII. Postanowienia końcowe

 

I. Definicje:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl;

2. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. – Wirtualne Kasy Fiskalne Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-288 Warszawa, ul. Poleczki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym M.St. Warszawy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000848792, NIP 9512503890,REGON 386453449;

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usługświadczonych przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. lub kupuje produkty Wirtualne Kasy Fiskalne Sp.z o.o. w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

4. Umowa – umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawyKodeks cywilny, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o., zwykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

5. Usługi wirtualnekasyfiskalne.com.pl – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników;6. Produkty wirtualnekasyfiskalne.com.pl – produkty sprzedawane Użytkownikom drogąelektroniczną w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.,stanowiące licencje na oprogramowanie fiskalne oraz akcesoria sprzętowe;

7. Serwis wirtualnekasyfiskalne.com.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem:wirtualnekasyfiskalne.com.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przywykorzystaniu której Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. świadczy Użytkownikom Usługiwirtualnekasyfiskalne.com.pl i sprzedaje Produkty wirtualnekasyfiskalne.com.pl;

8. Abonament – jeden ze sposobów dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przezUżytkowników Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl lub za zakup Produktówwirtualnekasyfiskalne.com.pl w wybranym okresie.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady:

1.1. korzystania z Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl świadczonych przez Wirtualne KasyFiskalne Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników,

1.2. sprzedaży Użytkownikom Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl i Produktówwirtualnekasyfiskalne.com.pl przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.,

1.3. realizacji płatności za Usługi wirtualnekasyfiskalne.com.pl i Produktywirtualnekasyfiskalne.com.pl.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl jest Wirtualne Kasy FiskalneSp. z o.o.

3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 §2 i 4 Kodeksu cywilnego.

4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usługwirtualnekasyfiskalne.com.pl oraz wygląd i treść Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl, stanowiąwłasność Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani niemoże być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Wirtualne Kasy FiskalneSp. z o.o. na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treścipublikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl, zawyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takieprzysługują Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.

5. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charaktersieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługiwirtualnekasyfiskalne.com.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym zingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy WirtualneKasy Fiskalne Sp. z o.o. a Użytkownikiem. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. zwraca szczególną uwagęUżytkownikom na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołożynależytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasładostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swegokonta w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danymmomencie.

6. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnychsystemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisuwirtualnekasyfiskalne.com.pl może być utrudniony lub niemożliwy. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwienajrzadziej lub możliwie najkrócej.

7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl informacje,komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przezUżytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich usuwania.

 

III. Warunki korzystania z Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl1. Warunki techniczneDla korzystania z Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl konieczne jest łączne spełnianie następującychwymogów technicznych:

1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;

1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, systemoperacyjny Android w wersji 4.1 lub wyższej;

1.5. dodanie adresów *@wirtualnekasyfiskalne.com.pl jako nadawców zaufanych w celuzwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji Wirtualne KasyFiskalne Sp. z o.o.

2. Warunki formalne

2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność doczynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, atakże osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej,posiadająca zdolność do czynności prawnych.

2.2. Zakup Produktów wirtualnekasyfiskalne.com.pl oraz niektóre z Usługwirtualnekasyfiskalne.com.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

2.2.1.posiadają konto w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl,

2.2.2.zalogowali się do swojego konta w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl,

2.2.3.opłacili zakup Produktów wirtualnekasyfiskalne.com.pl lub poszczególne Usługiwirtualnekasyfiskalne.com.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.

2.3. Konto w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl może posiadać Użytkownik, który wypełniłformularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwęUżytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej,którego używa do korespondencji w sprawach związanych z zakupem Produktówwirtualnekasyfiskalne.com.pl i korzystaniem z Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl.Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcjąprzesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przezniego w formularzu rejestracyjnym adres.

3. Warunki ogólne

3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. wyłącznieprawdziwe dane niezbędne do zrealizowania zamówienia na podstawie którychWirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. ocenia spełnianie przez Użytkownika określonychRegulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usługwirtualnekasyfiskalne.com.pl oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w takisposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jegokonta w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl, w szczególności poprzez nieujawnianietych informacji osobom trzecim.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułemswojego konta w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl do używania osobom trzecim.

3.4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl i zUsług wirtualnekasyfiskalne.com.pl oraz do zakupu Produktówwirtualnekasyfiskalne.com.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet idokonywania czynności za jej pośrednictwem.

3.5. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl nie wolnoposługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym takżenaruszających prawa Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. lub osób trzecich, treściamiobraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżyciaspołecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

3.5.2. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lubpornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,

3.5.3. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

3.5.4. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnymprowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

3.5.5.publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się podinnego Użytkownika,

3.5.6. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,

3.5.7. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratęstabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośredniolub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usługwirtualnekasyfiskalne.com.pl.

3.6. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usługwirtualnekasyfiskalne.com.pl, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się zpominięciem Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl, upubliczniać materiałów lubinformacji, do których Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. przysługują majątkowe prawaautorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjnewobec Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl i Produktów wirtualnekasyfiskalne.com.pl,prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stroninternetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzaćw błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem zUsług wirtualnekasyfiskalne.com.pl i zakupem Produktów wirtualnekasyfiskalne.com.pl.

3.7. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

3.7.1. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usługwirtualnekasyfiskalne.com.pl, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bezkonieczności uzasadniania takiej decyzji,

3.7.2. blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.plprzez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w częścipostanowienia Regulaminu.

 

IV. Usługi i produkty Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl

1. Zakres usług i produktów

1.1. Usługami wirtualnekasyfiskalne.com.pl świadczonymi Użytkownikowi przez WirtualneKasy Fiskalne Sp. z o.o. są: sklep internetowy są abonamenty na rozwiązanie fiskalne wformie oprogramowania, tzw. Wirtualne Kasy Fiskalne oraz akcesoria elektroniczne;

2. SubskrypcjaProdukty wirtualnekasyfiskalne.com.pl są sprzedawane w postaci licencji na korzystanie zoprogramowania przez określony w czas.Warunki składania zamówień

2.1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl jest:

2.1.1. posiadanie aktywnego konta w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl,

2.1.2. posiadanie ważnego, w danym momencie, Abonamentu na daną Usługęwirtualnekasyfiskalne.com.pl lub na Produkt wirtualnekasyfiskalne.com.pl; zasadyfunkcjonowania Abonamentu określa Rozdział IV, pkt 4,2.2. W celu skorzystania z Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl lub dokonania zakupuProduktów wirtualnekasyfiskalne.com.pl Użytkownik winien:

2.2.1. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podaćwymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),

2.2.2. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go w sposób określony w punkcie2.7 niniejszego Rozdziału IV.,

2.2.3. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.,

2.3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania kontaUżytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia,podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać adres mailowy,który będzie pełnił funkcje loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiemaktywującym konto drogą elektroniczną. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. zastrzegasobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został jużwcześniej nadany.

2.4. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawieniafaktury VAT.

2.5. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność zaszkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginui hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji,każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywnenastępstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.

2.6. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie ozaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związanyniniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowieńinnych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,bez uprzedniej zgody Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o., jest nieskuteczne prawnie.Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się iakceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Wirtualne KasyFiskalne Sp. z o.o. w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl.”.

2.7. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem subskrypcji.

2.8. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl lub Umowysprzedaży Produktów wirtualnekasyfiskalne.com.pl dochodzi z chwilą potwierdzeniazłożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.

2.9. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacjidanych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

2.10. Użytkownikowi płacącemu co miesiąc przysługuje prawo do anulowania subskrypcji, wkażdym momencie, bez dodatkowych opłat.

2.11 Użytkownik dokonujący przedpłaty może zrezygnować z subskrypcji tylko do 14 dni odzłożenia zamówienia. Po tym terminie nie można anulować subskrypcji.

2.12. Użytkownik, który dokonał zakupu jednorazowego może dokonać kolejnego zakuputylko w formie subskrypcji.

3. Sklep internetowy3.1. Produkty Wirtualne Kasy Fiskalne spoza zakresu abonamentu są dostępne do zakupu wramach sklepu internetowego.

3.2. Produkty ze sklepu wirtualnekasyfiskalne.com.pl mogą być zakupione tylko przezUżytkowników z wykupioną subskrypcją.

3.3. Produkty dostępne w sklepie wirtualnekasyfiskalne.com.pl zamawiane są do koszyka.Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówieniana produkty znajdujące się w koszyku.

3.4. Opłata za produkty zostanie doliczona do miesięcznej wartości subskrypcji.

3.5. Zamówione produkty zostaną dostarczone, w terminie najbliższej dostawysubskrybowanych produktów.

4. Warunki sprzedaży usług i produktów przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.

4.1. Zamówienia na Usługi wirtualnekasyfiskalne.com.pl i zakup Produktówwirtualnekasyfiskalne.com.pl są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nastronie www.wirtualnekasyfiskalne.com.pl. Zamówienia można składać z każdegomiejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Bezpośredni kontakt Użytkownika z Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. jest możliwy zapomocą listu elektronicznego na adres contact@wirtualnekasyfiskalne.com.pl lubtelefonicznie lub przez SMS pod numer wskazany w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl.

4.3. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedażyProduktu wirtualnekasyfiskalne.com.pl, do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacjąProduktów wirtualnekasyfiskalne.com.pl wybranych w procesie Zamówienia.

4.4. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. dostarcza Użytkownikowi drogą elektronicznądokument sprzedaży w postaci faktury VAT i podał niezbędne dane do wystawieniafaktury.

4.5. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówieńw przypadku:

4.5.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowowypełnionym formularzu,

4.5.2. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Produkty,

4.5.3. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.6. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl, dla wybranego Produktu wirtualnekasyfiskalne.com.pl, zuwzględnieniem wariantu Zamówienia.

4.7. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówioneProdukty wirtualnekasyfiskalne.com.pl poprzez dokonanie płatności online za pomocąprzelewu, jednorazowej płatności karta płatniczą cyklicznej płatności karta płatniczą lubprzelewu bankowego dokonanego w formie tradycyjnej.

4.8. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty płatniczej Klienta, niezbędne jestpodanie następujących danych:a) imię i nazwisko posiadacza karty,b) rodzaj karty płatniczejc) numer karty płatniczej,d) data ważności karty płatniczej (miesiąc, rok),e) kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku dopodpisu).

4.8.1. Karta musi mieć funkcjonalność płatności w internecie, na rachunku karty musząbyć wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.

4.8.2. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków narachunku posiadacza karty.4.9. W przypadku braku środków na koncie transakcja zostanie anulowana

5. Abonament

5.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pllub zakupu Produktów wirtualnekasyfiskalne.com.pl jest posiadanie ważnegoAbonamentu na daną Usługę wirtualnekasyfiskalne.com.pl lub Produktwirtualnekasyfiskalne.com.pl.

5.2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którympobrano opłatę z karty lub został zaksięgowany przelew i rozpoczęło się świadczenieUsługi wirtualnekasyfiskalne.com.pl. lub w którym nastąpiło wydanie pierwszegoProduktu wirtualnekasyfiskalne.com.pl w ramach zamówienia objętego Umową.

5.3. Ważność Abonamentu liczona jest w miesiącach, począwszy od chwili jego aktywacji doostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.

5.4. Zryczałtowane ceny Abonamentu na Produkty wirtualnekasyfiskalne.com.pl i Usługiwirtualnekasyfiskalne.com.pl są podane w zakładce Cennik w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl

5.5. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami netto, co oznacza, iżnie zawierają one podatku od towarów i usług (VAT).

5.6. Abonament można wykupić wyłącznie za pomocą przelewu lub jednorazowej płatnościkartą płatniczą, cyklicznej płatności kartą płatniczą.

5.7. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktuwirtualnekasyfiskalne.com.pl lub Usługi wirtualnekasyfiskalne.com.pl, jaką chce zakupić,liczby miesięcy, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłatyAbonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.

5.8. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. informuje, iż dany Abonament związany jestkażdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl, wramach którego został uregulowany i nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innychzobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

6. Program poleceń

6.1. Każdy Użytkownik wirtualnekasyfiskalne.com.pl może polecić subskrypcję innymUżytkownikom. Wirtualne Kasy Fiskalne przewiduje zniżkę za polecenie innegoUżytkownika, który wykupi subskrypcję.

6.2. Weryfikacja Użytkownika polecającego odbywa się na podstawie unikalnego kodu.

6.3. Zniżka wynosi 20 zł i jest udzielana jednorazowo.

6.4. Zniżka przysługuje obydwu Użytkownikom – polecającemu i polecanemu.V. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl1. Zablokowanie usług w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl1.1. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. może czasowo lub całkowicie zablokowaćkorzystanie przez Użytkownika z Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl, przywykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposóbsprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.1.2. Zablokowanie przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. możliwości korzystania z danejUsługi wirtualnekasyfiskalne.com.pl, zgodnie z Regulaminem, nie powodujeprzerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

2. Zablokowanie konta w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl

2.1. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. może zablokować konto Użytkownika w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienianarusza postanowienia Regulaminu.

2.2. Zablokowanie przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. konta Użytkownika w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratęprzez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich Usługwirtualnekasyfiskalne.com.pl.

2.3 Zablokowanie przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. konta Użytkownika w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

3. Usunięcie konta w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl

3.1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adresbok@wirtualnekasyfiskalne.com.pl z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. zobowiązuje się dousunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.

3.2. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. może usunąć konto Użytkownika w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl, w przypadku gdy Użytkownik:3.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,

3.2.2. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta wSerwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl,

3.2.3. Użytkownik nie korzystał z Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl w okresieostatnich 12 (dwunastu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada wdanym momencie ważnego Abonamentu.

3.3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie wirtualnekasyfiskalne.com.pl powodujebezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.VI. Reklamacje1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługwirtualnekasyfiskalne.com.pl lub zakupem Produktów wirtualnekasyfiskalne.com.pl,jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:1.1. na adres Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. ul. Poleczki 23, 02-288 Warszawa, wformie pisemnej , zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem:„REKLAMACJA – wirtualnekasyfiskalne.com.pl”,1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres:bok@wirtualnekasyfiskalne.com.pl.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację orazzawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszającyją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przezUżytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika dokorespondencji w związku z usługami wirtualnekasyfiskalne.com.pl.4. Zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowymrozwiązywaniu sporów konsumenckich Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. informuje oadresie platformy ODR:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PLstanowiącej źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporówmogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.VII. Postanowienia końcowe1. Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wRegulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:1.1. warunków świadczenia Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl i sprzedaży produktówwirtualnekasyfiskalne.com.pl,

1.2. warunków korzystania z Usług wirtualnekasyfiskalne.com.pl i zakupu produktówwirtualnekasyfiskalne.com.pl,

1.3. funkcjonalności Serwisu wirtualnekasyfiskalne.com.pl,

1.4. obowiązujących przepisów prawa.

2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisiewirtualnekasyfiskalne.com.pl.

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będąrealizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawapolskiego.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanieprawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowieniaRegulaminu pozostają w mocy.

Porozmawiajmy!

Masz pytania? Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Chcesz się spotkać i porozmawiać? 

Odezwij się do nas. Jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc.

  Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.
  ul. Poleczki 23
  02-288 Warszawa
  NIP: 9512503890
  REGON: 386453449
  KRS: 0000848792

  +48 22 335 28 10
  kontakt@wirtualnekasyfiskalne.com.pl