Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przekazywanych za pośrednictwem stroninternetowych https://kuponline.wirtualnekasyfiskalne.com.pl, oraz https://wirtualnekasyfiskalne.com.pl jest spółka pod firmą Wirtualne Kasy Fiskalne Spółka z o.o., z siedzibą wWarszawie, przy Poleczki 23, 02-288 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000848792, posiadająca NIP9212502890, kontakt: pomoc@wirtualnekasyfiskalne.com.pl („Administrator”).

 

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:a. dane przekazane Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy elektronicznychznajdujących się na stronach internetowych https://kuponline.wirtualnekasyfiskalne.com.pl, orazhttps:// wirtualnekasyfiskalne.com.pl;b. dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym zapisywane wplikach cookies;c. dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem formularza reklamy FacebookLead Ad;d. dane osobowe osób, które założyły bezpłatne konto próbne (adres e-mail);e. dane osobowe pozostawione za pośrednictwem wtyczki typu callback.

 

3. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora na zasadach określonych w prawie polskimoraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i mogą onezostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora (również profilowanie) wcelu:a. sprzedaży Produktów, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz telefoniczną;b. marketingu towarów i usług własnych Administratora;

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:a. w przypadku, o którym mowa ust. 4 lit. a – niezbędność do realizacji umowy, świadczenia usługi;b. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b – realizacja prawnie uzasadnionych interesówAdministratora w postaci marketingu własnych produktów;

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonychjako obowiązkowe, uniemożliwi realizację umowy lub świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla realizacji umowy, dla świadczeniausług drogą elektroniczną albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody naprzetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnychroszczeń.

 

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiająświadczenie usług i realizację umowy przez Administratora. Takimi odbiorcami danych osobowych sąm.in.: firmy kurierskie, firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe irozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe, firmaoferująca produkty finansowe, w tym pożyczkę leasingową / zewnętrzne finansowanie.

 

9. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wprzypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięciazgody w dowolnym momencie.

 

10. Administrator stosuje tzw. pliki cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,które zapisywane są przez mechanizmy zarządzające serwerem na urządzeniu końcowymużytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzeniakońcowego. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobachodwiedzających serwis ani innych danych zebranych od Użytkowników.

 

11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu popularyzacji strony również za pomocą serwisuspołecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lubFacebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna podnastępującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.

 

12. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcjęprzyjmowania cookies, z zastrzeżeniem, że wyłączenie tej opcji może spowodować pewne utrudnieniaw korzystaniu z serwisu.

 

13. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i korzystać z nich mogą takżepodmioty współpracujące z Administratorem, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne,reklamodawcy. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:a. Google Analytics – analiza zachowań Użytkownika na stronie Serwisu,b. Hotjar – analiza zachowań Użytkownika na stronie Serwisu,c. Pixel Facebook – pomiar skuteczności reklam,d. Google Tag Manager – kontener, w którym umieszczane są pozostałe wy-pisane tutaj skrypty,e. kody Google Ads do kampanii SEM,

 

14. Serwis zbiera zapytania HTTP kierowane do serwera Serwisu na podstawie analizy logówdostępowych.

 

15. Do zbieranych informacji mogą należeć: adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa i wersjasystemu operacyjnego oraz przeglądarki użytkownika, data i czas systemowy rejestracji i nadejściazapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 

16. Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane są jakomateriał pomocniczy do administrowania serwisem. Informacje zawarte w zebranych logach nie sąujawniane osobom nieupoważnionym do administrowania serwerem. Na podstawie plików logówmogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu, które mają charakterzbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronyhttps://kuponline.wirtualnekasyfiskalne.com.pl, oraz https:// wirtualnekasyfiskalne.com.pl.

 

17. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników nastronach wskazanych w punkcie 1 niniejszego Regulaminu, a w odniesieniu do Użytkownikówzarejestrowanych także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.

 

18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdująprzepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

19. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.

Porozmawiajmy!

Masz pytania? Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Chcesz się spotkać i porozmawiać? 

Odezwij się do nas. Jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc.

  Wirtualne Kasy Fiskalne Sp. z o.o.
  ul. Poleczki 23
  02-288 Warszawa
  NIP: 9512503890
  REGON: 386453449
  KRS: 0000848792

  +48 22 335 28 10
  kontakt@wirtualnekasyfiskalne.com.pl